วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 85 พรรษา

พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณและคณะศิษยานุศิษย์ ได้จัดโครงการบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา


นายนิธิศ  จิตนิยม จาก สนง.ปศุสัตว์เขต 5 ร่วมเป็นพิธีกร

นายพงศภัค  ช่วยรอด  กล่าวรายงานต่อนายอำเภอแม่สรวย

นายอำเภอแม่สรวย เป้นประธานในพิธีรับมอบสัตว์จากพระครูบาอริยชาติ อริยจิตตฺโตเ้พื่อมอบใโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกาตรกรตามพระราชดำริส่่งมอบให้เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ยืมสัตว์จากโครงการ ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตลูกต่อไป